Výrobci

Kategorie

Obchodní podmínky

Vážený zákazníku, velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími informacemi.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě stroje-tomik.cz

1. Obchodní a dodací podmínky 

Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se obchodní podmínky občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, řídí se obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními a dodacími podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

1.1. Všeobecné podmínky 

 Josef Tomik  (jako prodávající) nabízí prostřednictvím internetu v e-shopu na stránkách www.stroje-tomik.cz (dále jen e-shop) zboží určené k prodeji prostřednictvím toho e-shopu a za podmínek uvedených v obchodních a dodacích podmínkách v tomto e-shopu.
Kupující učiněním objednávky v tomto e-shopu akceptuje obchodní a dodací podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními a dodacími podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Josef Tomik.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě www.stroje-tomik.cz . Zboží je zasíláno na území České republiky, zásilky mimo ČR jsou řešeny individuálně.

1.2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

1.3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího (sklad SA Trade s.r.o. Ještětice)

1.4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. V případě, kdy prodávající k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky kupujícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě (zejména při vyšší celkové hodnotě objednávky nebo nestandardní kombinaci sortimentu a počtu objednaných kusů zboží) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím, případně může platnost smlouvy a její plnění vázat požadavkem na zálohovou platbu za objednané zboží.

Prodávající je také případně oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, SMS zprávy, telefonicky nebo poštou. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

1.5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách e-shopu provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů. Ceny jsou platné pouze pro zásilkový prodej.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti dopravci při dodání zboží na dobírku. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Podle velikosti objednávky se k ceně zboží připočítávají přepravní náklady (viz. 1.8.1 Poštovné a doprava)

1.6. Dodací lhůta a doručení zboží

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení/autorizace závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Dodací lhůta je uvedena zvlášť u každého produktu a to jak ve výpisech zboží, tak na detailu produktu. Její hodnota vždy hovoří o počtu pracovních dnů. Jedná-li se o důležitou objednávku, může si kupující od prodávajícího vyžádat písemné potvrzení objednávky i s termínem dodání. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do 10 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. V případě, že z objednaného zboží je skladem k dispozici pouze část objednaného sortimentu a je-li to praktické, je možné dodávku zákazníkovi rozdělit na více částí s různou dobou expedice. Takovéto rozdělení dodávky nemá vliv na výši přepravních nákladů přeúčtovaných zákazníkovi. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Tato skutečnost bude vždy oznámena zákazníkovi, který tak bude požádán o případný nesouhlas s touto skutečností. Předání zásilky přepravci bude vždy zákazníkovi oznámeno. V oznamující emailové zprávě bude uvedeno číslo zásilky konkrétní přepravní služby.

Tabulka uváděných dodacích lhůt

Dodací lhůta

Vysvětlení

K dispozici

Zboží je skladem. Následující den po objednání bude zásilka předána přepravci, který ji další den doručí zákazníkovi.

Do 5 dnů

Zboží je skladem u našeho dodavatele. Zásilka bude předána přepravci 4 den po objednání, který ji následující den doručí zákazníkovi.

Do 10 dnů

Zboží je skladem u našeho dodavatele. Zásilka bude předána přepravci 9 den po objednání, který ji následující den doručí zákazníkovi.

Na dotaz

Zboží není skladem u nás, ani u našeho dodavatele. Zákazníka bude kontaktovat s oznámením přibližného termínu dodání.

Z důvodu urychlení vyřizování objednávek doporučujeme nekombinovat v rámci
jedné objednávky zboží s konkrétní dodací lhůtou a zboží s dodací lhůtou "Na dotaz".

1.7. Odstoupení od kupní smlouvy

1.7.1. Odstoupení ze strany kupujícího:

V případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu dodavatele má kupující v souladu s občanským zákonem a zákonem na ochranu spotřebitele právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Toto právo platí pro kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli, ne pro kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit za splnění těchto podmínek:

  • písemné sdělení dodavateli s uvedením jména a adresy zákazníka, datem nákupu a číslem objednávky. Dále spotřebitel uvede bankovní spojení pro vrácení kupní ceny.
  • společně s písemným sdělením o odstoupení zašle na své náklady zpět zakoupené nepoškozené a nepoužité zboží.
  • u zboží musí být přiložen originální doklad o koupi (faktura).

V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek, nemusí prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží může vrátit na náklady kupujícího zpět.

1.7.2. Odstoupení ze strany prodávajícího:

Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit e-mailovým sdělením zaslaným na e-mail uvedený kupujícím

  • do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • v případě, že odběratel má vůči dodavateli neuhrazené závazky po splatnosti z předcházejících obchodních vztahů.

1.8. Dopravní podmínky

Dopravu zboží ke kupujícímu zajišťujeme prostřednictvím společnosti PPL PROFESSIONAL PARCEL LOGISTIC. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít (to znamená především zkontrolovat neporušenost obalu a cenu zásilky) a v případě zjištění jakýchkoliv závad musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. O této skutečnosti odběratel informuje souběžně i dodavatele.
Daňový doklad (faktura) je k dispozici na internetu po přihlášení do e-shopu v sekci „Můj účet“.

1.8.1. Přepravní náklady (poštovné a doprava)

Podle velikosti objednávky a způsobu platby se k ceně objednaného zboží připočítávají následující přepravní náklady:

Ceník přepravného

Hodnota objednávky včetně DPH

0 - 7499 Kč (včetně)

Nad 7500 Kč

PPL

120,- Kč

0,- Kč


 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

1.9. Služby poskytované k objednanému zboží

Služby poskytované k nabízenému sortimentu jako jsou instalace strojů, pozáruční servis, montáže přídavných zařízení atd., lze dohodnout s dodavatelskými firmami. Jsou účtovány těmito firmami jako samostatné prodejní případy a k firmě Josef Tomik  tyto dohody a obchodní případy již nemají žádnou vazbu.

1.10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních a dodacích podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. přepravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

2. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma Josef Tomik  jako provozovatel internetového obchodu WWW.stroje-tomik.cz  neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb eshopu www.stroje-tomik.cz.

Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Zákazník má právo kdykoliv požádat o výmaz údajů o své osobě. S ohledem na ustanovení souvisejících zákonů (Zákon o účetnictví apod.) však nemůže být takový výmaz proveden dříve než po 24 měsících od uskutečnění nákupu.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Kontakt


Josef Tomik
Choceradská 3046/12
141 00 Praha

info@stroje-tomik.cz

mob: +420 737 243 816
Tel.: +420 222 721 005

IČ: 13460081

Slevy

Všechny slevy